سۊماپالان

ميثال

کابينت ٚ جأ سۊماپالانأ مرأ فأدن

فارسي

«سۊماپالان» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

از داخل کابینت آبکش را به من بده

اينگليسي ميثال

Give me the colander from the cabinet