گيلکي ديکشنري<

گيلکي ديکشنري

أ لابدان شمره یاور کۊنه تا گيلکي لغتان أمرأ آشنا بيبيد. شۊمأن تأنيد هزاران گيلکي لغت ٚ مئن وامجيد.

آخرین لغتان

کاکا

ايپچه کاکا چأکۊن بۊخۊريم

ياور

تأنيد مرأ ياور بديد؟

آ

آ مأمۊد خؤرم آدمه

پيچأ

پيچأ کيشکائان ٚ ره جۊخۊفته دأره
لغتان ٚ ليستأ بيدئن

وبلاگ ٚ آخرين مطلبان

سلام دنیا!

آنچه مشاهده می‌کنید «دیکشنری گیلکی» و یا به عبارتی فرهنگ کلمه‌های زبان گیلکی است و یا بهتر است بگویم خواهد بود! ما در این وبسایت تلاش می‌کنیم تا… درازه بدن

همه مطلبانأ بيدئن