همه گيلکي لغتان ٚ ليست


کشکأ بؤستن


لیسکأ بؤستن


لیسکأ کۊدن


ماتأ بؤستن


تـۊرأ بـؤستن


بارأ کۊدن


خفتأ گیفتن


پینیرأ بیج


گؤررأ گؤر


جـؤغدأ زئن


1 2 3 4 5 6 526