همه گيلکي لغتان ٚ ليست


چرخستن

الا تي تي زيمين ٚ دؤر چرخستن دره

چف

أنقد بۊخۊفتي چف بۊکۊدي

چفت

درأ چفتأ کۊدي؟

چفتن

سرمائي چفتن دٚوستيم

چمچه

چمچه ٰ بيدئي؟

چنتا

تۊ چنتا أغۊز دأري؟

چندر

شيمي خانه چندر دۊره

چيسه

أن چيسه؟

نۊخۊن


1 524 525 526