پئله

ميثال

چائي-يأ دۊکۊن پئله دۊرۊن

فارسي

«پئله» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

چای را درون نعلبکی بریز

اينگليسي ميثال

Pour the tea inside the saucer