واجام

ميثال

ميرزاقاسمي واجام ٚ جأ چأکۊده به

فارسي

«واجام» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

میرزاقاسمی از بادنجان درست می‌شود

اينگليسي ميثال

Mirza Ghasemi is made from eggplant