هف شب

ميثال

فردأ مي جغله هف شبه

فارسي

«هف شب» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

فردا جشن شب هفت زایمان کودک من است

اينگليسي ميثال

Tomorrow is the seventh night's party for my baby