ماندگي گيفتن

ميثال

بدأ ايپچه ماندگي بيگيرم

فارسي

«ماندگي گيفتن» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

اجازه بده کمى خستگى در کنم

اينگليسي ميثال

Let me get some rest