مئخ

ميثال

بچمسته مئخانأ فيشان

فارسي

«مئخ» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

میخ‌های خم‌شده را دور بریز

اينگليسي ميثال

Throw away crooked nails