شباند ٚرۊز

ميثال

نؤرۊزبل ٚ ره شباند ٚرۊز بيداريم

فارسي ميثال

برای نوروزبل شب و روز بیدار هستیم

اينگليسي ميثال

We're awake day and night for Nowruzbal

کۊره ايستفاده به؟

  • گيلان