زيويستن

ميثال

أن دئه چۊجۊر زيويستنه؟

فارسي

«زيويستن» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

این دیگر چه نوع زندگی کردن است؟

اينگليسي ميثال

What kind of living is this?