دۊمرتبه

ميثال

دۊمرتبه وأگردم بخانه

فارسي

«دۊمرتبه» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

دوباره به منزل برمی‌گردم

اينگليسي ميثال

I'll come back home again