تسۊ

أ وسیله زماتأ نیشان دیهه. زماتأ تسۊ او دیقیقه او ثانیه مره بیان کۊنید. تسۊ تانه عقربه بدأره یا کأمپیوتري ببه. بأزي تسۊنأ موچˇرو دودد، بأزي یا دیواره جور آویزان کونئد، بازي یا شه ميزˇجؤر نهان.

ميثال

تسۊ ۱۲ ايسه.

فارسي

فارسي ميثال

ساعت ۱۲ است.

اينگليسي

اينگليسي ميثال

It's 12 o'clock.

نقش جۊمله مئن

  • نؤم

کۊره ايستفاده به؟

  • گيلان