بمرده

ميثال

کؤرؤنا وأسي دأني چن نفر بمرده؟

فارسي

«بمرده» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

به خاطر کرونا می‌دانی چند نفر مرده است؟

اينگليسي ميثال

Do you know how many people are dead because of Corona?