اي ور

ميثال

أن ٚ رختان هرتأ اي ور کفته.

فارسي ميثال

هرکدام از لباس‌هایش یک گوشه افتاده است.

اينگليسي

اينگليسي ميثال

Each one of his/her clothes lies in one corner.