آها

ميثال

آها، منم أيم.

فارسي ميثال

بله، من هم می‌آیم.

اينگليسي

اينگليسي ميثال

Yes, I come too.

کۊره ايستفاده به؟

  • گيلان