آخرپسي

ميثال

من کي دأنم آخرپسي وا بأئي مي ويجأ.

فارسي ميثال

من که مى‌دانم در پایان باید نزد من بیایى.

اينگليسي

اينگليسي ميثال

I know that you finally must come to me.

مترادف لغتان

کۊره ايستفاده به؟

  • گيلان