آج

ميثال

آج بأورده.

فارسي ميثال

سیری‌ناپذیر است.

اينگليسي

اينگليسي ميثال

He/She is insatiable.

کۊره ايستفاده به؟

  • گيلان