گیلکی فارسی انگلیسی
گرباس نک: گرباز , ...
گربازدۊمه دستۀ بیل , ...
گرباز بیل فلزی با لبۀ مربع‌مستطیل , ...
گرادأن غل‌دادن , ...
گر گردستن پرسه‌زدن , تفرج‌کردن , ...
گر بیمار مبتلا به جرب حیوانی , غل. سر , گرایش. «گرأدن» در تداول غلتش بده – سُر بده – بغلتان – گرایشش بده , پشم‌ریخته , ...
گدۊک گردنۀ کوه , ...
گديک نک: گدۊک , ...
گدا بهار روزهای پس از نوروز که هزینۀ کشت و کار ایجاد مضیقه کند , ...
گب‌زئن سخن گفتن , ...
گب‌دگادن سخن خاصی را پیش کشیدن , حرف‌توحرف آوردن , ...
گب بسر کۊدن با به میان گذاشتن موضوعات گوناگون از ورود به اصل مطلب جلوگیری کردن , ...
گب حرف , سخن , ...
گاگلف با فاصلۀ زمانی , گاه‌گاه , گاه‌گدار , ...
گاچه آغل , ...
گاچ کسی که سرپنجه‌های دو پایش یا پشت یا پاشنۀ پاهایش نزدیک به‌هم قرار گیرد , ...
گاوۊرس‌دانه ارزن , ...
گاوکار متصدی شخم به‌وسیلۀ گاوآهن , ...
گاوميرائي مرگ و مير گاو , ...
گاواره پۊش چادر روپوشی که روی گهواره اندازند , ...