گیلکی فارسی انگلیسی
ایششه از ادات اکراه و نفرت , ...
ایسان ایستادن , ایستادگی کردن , ماندن , مقاومت کردن , پا فشردن , ...
اۊۊ ... ...
اۊگير کۊدن ... ...
اۊگير ... ...
اۊکۊفتن قيمت داشتن , ...
اۊکۊف شگون , يمن , پيشامد , ...
اۊککؤ خۊردن يکه خوردن , ...
اۊککؤ يکه , ...
اۊکشئن به دم درکشيدن , هورت زدن , پک زدن , ...
اۊچۊکستن به بالا چسبيدن , ...
اۊچکستن جستن آب در حلق , ...
اۊچيناستن برچيده شدن , be removed ,
اۊچين اۊچين فراگيري , کارورزي , ...
اۊچئن برچيدن , abolition , remove , root out ,
اۊپرک پريدن غير ارادي عضله پا يا چشم. , Eyelid Twitch ,
اۊيتا آن يکى , ...
اۊيا آنجا , ...
اۊهۊنّهˈ ادات اشاره با شتاب‌زدگی , ...
اۊهۊنه از ادات اشاره با شتابزدگى , ...