کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یک‌سره | yak sarə

فارسی:
بی‌وقفه
قطع و فصل نهایی
بی‌درنگ