کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یک در یک | yak dar yak

فارسی:
مؤثر قطعی
تجربه‌شده