کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یامان | yâmân

فارسی:
نوعی بیماری در چهارپایان
ورم عمومی بدن