وارؤختن

ميثال

گيلانأ وارؤختن درد

فارسي

«وارؤختن» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

دارند گیلان را غارت می‌کنند

اينگليسي ميثال

They are plundering Gilan