دؤوانئن

ميثال

صؤب تا هسأ مرأ دؤوانئن دره

فارسي

«دؤوانئن» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

از صبح تا حالا دارند من را سر مى‌دواند

اينگليسي ميثال

He/She is goofing me off since morning