جۊل

ميثال

تي سۊرخ ٚ جۊلأ قۊربان

فارسي

«جۊل» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

به قربان لپ قرمزت

اينگليسي ميثال

I would die for your red cheek