تنگام

ميثال

داوۊدأ ترسأ گيره أ تنگام ٚ کۊچهˈنأ دٚواره

فارسي

«تنگام» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

داوود مى‌ترسد از این کوچه‌هاى تنگ و تاریک عبور کند

اينگليسي ميثال

Davood scares to pass these narrow and dark alleys