بسر دکفتم

ميثال

بسر دکفتم ايمسال بشم دانشگا

فارسي

«بسر دکفتم» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

تصمیم گرفتم امسال به دانشگاه بروم

اينگليسي ميثال

I decided to go to university this year