برارزا

ميثال

مي برارزا بۊشؤ مٚدٚرسه

فارسي

«برارزا» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

برادرزاده‌ام به مدرسه رفته است

اينگليسي ميثال

My nephew has gone to school