ايواردم

ميثال

ايواردم وا بشم بازار

فارسي

«ايواردم» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

یک بار دیگر باید به بازار بروم

اينگليسي ميثال

I have to go to the market once again