گیلکی فارسی انگلیسی
گرمˇ سرد دوهوایی که موجب زکام می‌شود , ...
گرمˇ خؤشک محرقۀ مطبقه , حصبه , ...
گرمˇ برنج نک: گرمˇ بج , ...
گرمˇ بج شالی زودرس برنج , ...
گرمˇ باد باران و برف موجب قطع باد گرم می‌شوند , باد گرم موسمی در گیلان که اواخر پاییز با شدت از جنوب‌غربی می‌وزد و غالباً ایجاد حریق می کند , گرمش , ...
گرزک‌خۊمه لانۀ زنبور , ...
گرزک‌خؤر در پرواز چابک , درم دراز , سنجاقک و پروانه , صیاد زنبور , منقار دراز نوک‌تیز با اندکی خمیدگی , مگس , نام علمی: Merops apiaster , پای کوتاه , پرنده‌ای با اندام باریک و شاه‌پرهای بلند و نوک‌تیز , ...
گرزک زنبور , ...
گرزنه گزنه , ...
گردۊنه روروک , وسیله برای راه افتادن بچه , ...
گرده‌پج عقربک , ...
گرده پۊست کۊدن پوست حیوانی را غلفتی کندن , ...
گردن‌گۊل آویزه‌ای برای زینت گردن اسب یا گاو , ...
گردن‌پسه پس گردن , ...
گردنه قسمت فلزی چل (دستگاه ابریشم‌کشی) , ...
گردستن جستجو کردن , گرديدن , گشت و گذار کردن , ...
گردانئن گرداندن , ...
گردالۊ فرفرۀ چوبی , ...
گردˇ ‌گیج‌زدن گردش در محدوده و به قصد تفنن کردن , ...
گردˇ گیج گردش در محدوده , ...