گیلکی فارسی انگلیسی
تلار اۊتاغ اطاق فوقانی مشرف به تالار , ...
تـۊنگ النگو , ...
تـۊسک ازگه , ...
تالار اتاغ اطاق فوقانی مشرف به فضای مهتابی , ...
تؤنگ النگو , ...
تأپـۊر اسلحه , ته پر , هر گونه اسلحۀ فشنگی , ...
تأنٚکي اشاره به ته , بستر و منسوب به آن , قعر , کف , ...
تأ از نقش نماها , حرف فاصله , خم و انحنا در «تأکـۊدن پارچه و کاغذ» , رشته نخ در «أتأ اۊتأ – دراز و کوتاه» , سر نخی که از پیله به‌دست می‌آید تا به دوک نخ‌ریسی وصل کنند , عدد , فرد در «ایتأ – پیله‌تأ» , واحد , ...
بیج‌بیج آن یک که شکسته شد , صاحبش بازنده است» , احساس سوزن‌سوزن شدن در عضلۀ پا یا دست , هم‌چنین ندایی برای دعوت به بازی با تخم‌مرغ. «تخم‌مرغ پخته را به مشت گرفته تا حریف با نوک تخم‌مرغ خود به نوک تخم‌مرغ حریف بکوبد , ...
بکف ويريز افت و خيز , ...
بسچي البته , ...
بتّختˇ سر از ادات تعجب , از اصطلاحات بانوان است با مفهوم "بر تختۀ تابوت باد" , اشمئزار , گاهی عطفِ توجه , ...
بتـۊکˈ گيفتن اشاره به اینکه تیر به خطا رفته است , ...
بترک بترک کـۊدن از فرط حسادت چون اسپند بر آتش‌ بودن , ...
باکله اندیشمند , ...
بالنگ از مرکبات , تیرۀ بادرنگ , ...
بالابـۊود اضافه‌وزن , ...
بارکش اسب و قاطر و خر , ستور , ...
بارˇ بنديل اثاثه و اسبابِ‌خانه , ...
ایلجار اجتماع برای کار , دسته‌جمعی , همکاری گروهی , ...