گیلکی فارسی انگلیسی
ائسبله مايي ... ...
ائرزستن ... ...
ائرزئن ارزیدن , ...
ائرجئن ... ...
اؤمۊج ... ...
اؤرگادن درافکندن , ...
اؤريزامؤ ... ...
اؤريزا کۊدن ... ...
اؤريزا ... ...
اؤرشين دؤرشين آشفته , بهم ريخته , درهم و برهم , ...
اؤرشئن بهم زدن , درهم کردن , ...
اؤرسنئن گسلاندن , ...
اؤرسفتن گسيخته شدن , ...
اؤرسستن قطع شدن , گيسخته شدن , ...
اؤرؤسي پنجرهٔ کشوئى , کفش چرمى کش دار , ...
اؤخت دمساز , مأنوس , ...
أکه ... ...
أژدم آب ... ...
أژدم ... ...
أچۊمنه ... ...