گیلکی فارسی انگلیسی
گلاگل روش راه رفتن زن باردار یا کسان بسیار فربه , ...
گلاله منگوله‌ای که با نخ‌های تافته برای تزیین ساخته می‌شود , ...
گلاس‌کۊدن فی‌المثل چشم , خیره‌کردن , ...
گلاس خیره , ...
گلˇ گۊده کلوخ , ...
گلˇ مالا گل‌اندود , ...
گـيشه‌بر نک: گئشه‌بر , ...
گـوٚنجˇ سۊتۊرۊف نک: سۊتۊرۊف , ...
گـوٚنج گوزن , ...
گـوا جایگاه , شاهد , گواه , ...
گـرد گرد , ...
گشتن گزیدن , ...
گشت ؤ گؤزار سیر و سیاحت , ...
گزر هویج , ...
گز «اۊنأ به گزأ دا» = او را لو داد , افشا کرد , به خطر انداخت , خطر , دردسر , دچار گرفتاری کرد , لو , واحد اندازه‌گیری درازا , گرفتاری , گزش , شیرینی , ...
گرگره تمش نک: تئغ , ...
گرکه چنبره , ...
گرمک نوعی طالبی زودرس , گرمک , ...
گرمش نک: گرمˇ باد , ...
گرمالت فلفل سیاه , ...