گیلکی فارسی انگلیسی
واپس دأن اعاده‌دادن , بازپس‌دادن , ...
واپس بازپس , مسترد , واپس , ...
وامانستن بازماندن , خسته‌شدن , واماندن , ...
والهستن آویزان شدن , در تلفظ والاستن هم ادا می‌شود , ...
والهانئن آویزان‌کردن , در تلفظ والانئن هم ادا می‌شود , پایۀ مضارع: vâlân , ...
والنگ انصراف , ...
والانئن آویزان کردن , ...
وارنگبۊ بادرنج‌بویه , ...
وارش باران , بارش , ...
وارستن باریدن , ...
واران باران , ...
وار بار , دفعه , ...
واد اندازه , قالب , ...
واجاوردن بارآوردن مجدد درخت در یک فصل‌باردهی , بازآوردن , دوباره بار دادن , ...
وابؤن باز بودن , ...
وابؤستن بازشدن , گشوده‌شدن , ...
وئر زئن از عرض رودخانه عبور کردن , از گدار گذر کردن , ...
هۊسا آن‌زمان , پیشترها , ...
هۊزاری الحذر , امان‌امان , ای داد , بپرهیز , ...
هوا داشتن باد در آستین داشتن , خود را چیره پنداشتن , هوادار کس بودن , ...