گیلکی فارسی انگلیسی
ايجا يکجا , ...
ايتا يکدانه , يکى , ...
ايبرغ ابريق , ...
اي پيچه اندکى , يک کم , ...
اى بۊر يک گروه , ...
اى يک , ...
اشکۊنه تیزی آرنج , ...
اشکيل ... ...
اشکنئن شکاندن , شکستن , ...
اشکفتن ... ...
اشکستن شکستن , ...
اشکافتن شکافتن , ...
اشکؤف خاش استخوان آرنج , ...
اشکؤر ... ...
اشمه خاش ... ...
اشماردن شمردن , ...
اشتراغ ... ...
اشتاوستن شنیدن , ...
اشتاوانئن شنواندن , ...
اشتالۊدار درخت هلو , ...