گیلکی فارسی انگلیسی
گۊشلاخ چاک جانبین سر ماهی که وسیلۀ تنفس و تصفیه است , ...
گۊشˇ کۊني درگوشی , ...
گۊزقۊتّي فسقلی , ...
گۊزرانئن گذراندن , ...
گۊزˇ گب سخن بی محتوا , ...
گۊرۊزانئن گریزاندن , ...
گۊرگۊنۊس کوتاه بی‌قواره , درشت و ناهموار , ...
گۊرز آبزی , از تیرۀ نیلوفریان از قبیل سل‌ˇ گل , ترنا , سلˇ ‌باقلا , نام علمی : Tipha Australia , گرزمانند , ...
گۊراب زمینی که آب در آن فرو رود , شهر , مرکز , ...
گۊده غده , مشتی نخ به‌هم پیچیده یا گل به‌هم چسبیده , گلوله‌شده , ...
گۊد خانواده , خویش , خویشاوند , قبیله , خاندان , ...
گۊب قبه‌ای بر دستک گهواره یا بر نوک دستۀ پاروی قایقران پا بر در , ...
گچۊ یوغ , ...
گٚل فلانی , ...
گيل‌گيلي دأن غلت‌دادن , ...
گيل‌گيلي خۊردن غلت‌خوردن , ...
گيلي تجرؤبه طب سنتی محلی , ...
گيلˇ گۊده کلوخ , ...
گيلˇ گيلانشاه مازندران و طبرستان انتخاب شد. نک: مقدمه تاریخ طبرستان و رویان و مازندران «در ص 7 تا 96» که قابل بررسی است , گیل فرزند گیلانشاه سرسلسلۀ خاندان گابره = گابرۊ = گؤبرۊ که به فرمان يزدگرد سوم به شاهی «پتشخوارگر» گیلان و رویان , ...
گيلˇ تجرۊبه طب سنتی محلی , ...