گیلکی فارسی انگلیسی
پساچین آخرین برداشت محصول , ...
پسˇ کـۊنˇ غاب استخوان لگن خاصره , ...
پسˇ پؤشت آخر صف , آخرتر از همه , واپسین , ...
پر و پا اساس , پایه , ...
پتˇ خـۊله آبله‌رو , ...
پاسار ابزار در و پنجره از قبیل لولا و چفت و جز آن , قاب‌سازی در هر لنگۀ در , ...
پابگـؤرۊز آمادۀ فرار , ...
پابسر کـۊدن از روی کس یا چیزی گام برداشتن بدون تماس پا با آن , ...
پابرکاب آمادۀ سواری و حرکت , ...
پؤشتگیر کـۊدن از پشت قوای دشمن درآمدن , ...
پؤشتˇ ‌پا اردنگ , ...
پؤشت ؤ ديم آرایش جنگی سپاه , ...
يۊها کنایه از پرخوری , «اۊني شکمˈ يۊها دره»«uni šəkam a yuhâ dərə» = اژدها در شکمش است , اشاره به بیماری جوع , اژدها , ...
ويني زک آب بینی که به هنگام زکام بیرون آید , ...
ورم کۊدن آماس کردن قسمتی از بدن , ...
ورم آماس , خیز موضعی در بدن , ...
واگۊيا اشاعه , ...
واگردستن بازگشتن , برگشتن , ...
واگردان «واگردان دره» = قابلیت عود و بازگشت دارد , بازگشت به حالت اولیه , عود , ...
واکۊدن بازکردن , ...