گیلکی فارسی انگلیسی
اۊخۊف دراز کشيده , مترصد چيزي بودن , کمين , ambush ,
اۊخۊس بختک , mare , night hag , nightmare ,
اۊخان پژواک , echo , reverberation ,
اۊتۊرانئن به حيرت زدگي دچار کردن. , shock , startle , surprise ,
اۊتۊراستن حيرت زده شدن , وا خوردن , be shcked ,
اۊتى اطو , ...
اۊبيناستن بريده شدن چيزهايي مئل شير , ماست و جز آن. , curdle ,
اۊبردن سازگار شدن , مؤئر شدن , ...
اۊ را آن راه , آنسو , ...
اۊ اسم اشاره به دور , that ,
ايژگردار تير , ...
ايژگر شاخه ى نازکى که برگش چريده شده يا چيده شده باشد , ...
ايچچي يک چيز , چيزي , ...
ايزگمأ کومه اى از شاخه هاى نازک گل اندود , ...
ايزأ ذره اى , کمکى , ...
ايرجئن ... ...
ايدسکي ... ...
ايجيگا جمعا , دسته جمعى , همگى , ...
ايجانا ايجانا هماهنگ , يکدل و يک جان , ...
ايجانا باهم , همراه , ...