گیلکی فارسی انگلیسی
غزنج اندوخته , ذخیره , ...
شۊشه اشاره به تناسب خط‌های اندام , به قالب ریخته , خوش‌ریخت , قالبی , ...
شکمرٚوٚش اسهال , ...
شکمدریده اتاق بزرگ که به شکل «ت یا ل» فرنگی ساخته شده باشد , ...
شاستي امکان داشت , ممکن بود , ...
سیا چۊمه بزه اشاره به رسیدن باقلا , ...
سیا ما اسفند ماه , در دیلمان از 15 فروردین تا یک ماه "سیا ما" خوانده می‌شود , ...
سۊسه آمؤن آشکار کردن , ایجاد اختلاف کردن , ایراد گرفتن , ...
سۊسه اشکال , ایراد , ...
سٚفالچين استادکاری که عمل پوشش یا تعمیر بام سفالی را انجام می‌دهد , ...
سٚرٚک اضافه انبار , افت , مقـ : کسر انبار , ...
سنگاچین ایجاد دیواره از سنگ‌های درشت , نام محلی در انزلی , ...
سل استخر , ...
سرخان اسب با موی جوگندمی , هم‌چنین اسب سفید , ...
سربسر انگولک , روی‌هم , سربه‌سر , مزاحمت , ...
سختي أمؤن احساس بی‌رغبتی کردن در اجرای کاری , دشوار شمردن , ...
سامان کۊدن انتخاب مقصد کردن , ...
زۊرˇ سنگيني اسهال خونی , پیچش , ...
زهئر اسهال , ...
زارˇ زیبيل اشیاء خرده ریز , ...