گیلکی فارسی انگلیسی
گۊليگير جایگاهی در نوک قایق برای نگه‌داری کوزۀ آب شیرین , ...
گۊليچال چال زیر خرخره , ...
گۊليغار غمباد , گواتر , ...
گۊليخاش خرخره , ...
گۊلي گلو , ...
گۊله نأن خون‌گرفتن , شاخ‌گذاشتن , مزاحمت ایجاد کردن , ...
گۊله شاخ و کوزۀ حجامت , ...
گۊلدسته مأذنه , ...
گۊلبند نک: گؤلبند , ...
گۊلباز دوست‌دار گل و گل‌پروری , ...
گۊلاز کۊدن اشتلم کردن , رجز خواندن , قمپز در کردن , ...
گۊلاز اشتلم , رجز , قمپز , ...
گۊلˇ چمپا گونه‌ای چمپای شصت‌رس , برنج , ...
گۊلˇ پالدۊ برنج مرغوب ساییده , شیر و شکر , حلوایی از گلبرگ گل نسترن , ...
گۊلˇ واش زردرنگ , که از دستۀ یونجه‌ها به‌شمار می‌آید , گیاهی است سایه‌پسند و جنگلی با گل‌های از یک تا چهارتایی , ...
گۊلˇ غريبی گونه‌ای برنج بی‌نام , برنج , ...
گۊلˇ جا قطعه‌ای کوچک از جا و مکان مساوی جای یک بوته گل , ...
گۊل آمؤن به‌وجد آمدن , شنگول‌شدن , نشئه‌شدن , ...
گۊل «به گۊل آمؤن» , «به گۊل أوردن» , «هر گۊله جا ايتا گۊل» , ايتا گۊله جا , نشئه , وجد: ایتا گۊلˇ آتش , ...
گۊشکؤلا کلاه‌گوش , ...