گیلکی فارسی انگلیسی
واد اندازه , قالب , ...
وئر زئن از عرض رودخانه عبور کردن , از گدار گذر کردن , ...
هۊزاری الحذر , امان‌امان , ای داد , بپرهیز , ...
هسأ اکنون , ...
نیمیزگره اندکی گشوده , نیم گره , کمتر از نیم‌باز , ...
نیمه‌جان از حال رفته , ...
نخراشیده آداب‌ندان , اُمّل , ...
میجگاله آب اشکی که بر اثر سرما یا گرما یا تأثر از چشم جاری شود , ...
مرزه اثر ضربت تازیانه بر تن , حاشیۀ برجسته حصیر و مانند آن , ...
متّه نأن «متّه بنأ» = اصرار کرد , اصرار کردن , لجاجت کردن , ...
ماشه انبر , هم‌چنین ماشۀ تفنگ و مانند آن , ...
لاپۊشان استتار , سرپوش‌گذاری , ...
فیت دأن اغوا کردن , تحریک کردن , وسوسه کردن , ...
فیت اغوا , تحریک , ...
فل ألاو اندود گل و فل که بر دیوار کشند , ...
فـۊداشتن از پای در آوردن , تیر انداختن , شلیک کردن , پایۀ مضارع: فـۊدار fudâr , ...
فسفس کۊدن ای کاش و شاید کردن , ...
فسفس ای کاش و شاید , ...
فؤخؤفتن از زیر چیزی کمین کردن , فرو گرفتن کسی یا چیزی , ...
غواره اندام , هم‌چنین قواره معادل دو طاقه شال یا بافتنی دیگر , ...