گیلکی فارسی انگلیسی
چیري اسم عام برای پرندگان کوچک دریایی , ...
چۊچاق برگهای زیر گل آذین آن منتهی به خار نوک‌تیز است و دراز و برگهای تازۀ آن به مصرف تغذیه می‌رسد. نام علمی نوعی از آن: Eringium Coeruleum , از تیرۀ جعفری , ...
چۊپۊر آبله‌رو , فرسوده از سرما , ...
چۊلاب آب پر گل و لای که نسبت گل‌اش زیاد باشد , ...
چکن آرواره , ...
چکله انگۊشت انگشت کوچک , ...
چلنگر آهنگر خرده‌ریز ساز , ...
چفتن آب برف‌آلود نيم‌بسته , ...
چرخ آشوب معده , آونگ دراز بافته شده از ساقۀ برنج که میوه‌های نرم بدان حمل شود , دوران سر , هم‌چنین چرخ دوار , ...
چربانئن «کمي بچربان» = کمی بر آن بیفزای , افزودن , بد و بیراه گفتن , تحمیل به زور یا منطق , هم‌چنین «به ناچار اونʹ بچربانه» = به ناچار به او بد و بیراه گفت , ...
چانچۊکش باربری که با "چانچۊ" بار حمل کند , ...
چؤپۊر استخوان دنده , ...
چؤرت افشان به قصد انعام , هم‌چنین چُرت , ...
پیچه اندک , مختصر , ...
پینتي آبرو باخته , مقـ: لوتی , ...
پیشدار بر سر آن پیکان تعبیه شده و حلقۀ مدور یا چارگوشی در چند سانتیمتری زیر نوک چوب قرار دارد که می‌باید آن را با چالاکی به پوزه یا فکین شکار انداخته و شکار را مهار کرده , قدرتش را سلب نمایند , آلتی که برای شکار جانوران وحشی به‌کار می‌رود. این وسیله چوبی است به درازای یک مترو نیم یا دو متر , ...
پیسخال اندکی , کمکی , ...
پیتمار بازي بازی الک دولک , ...
پلادهي اطعام , ...
پس‌نماز اقتدا کننده به پیش‌نماز , ...