گیلکی فارسی انگلیسی
کؤرکؤر اغوای مداوم و دم به دم , ...
چیري اسم عام برای پرندگان کوچک دریایی , ...
چۊچاق برگهای زیر گل آذین آن منتهی به خار نوک‌تیز است و دراز و برگهای تازۀ آن به مصرف تغذیه می‌رسد. نام علمی نوعی از آن: Eringium Coeruleum , از تیرۀ جعفری , ...
چکله انگۊشت انگشت کوچک , ...
چربانئن «کمي بچربان» = کمی بر آن بیفزای , افزودن , بد و بیراه گفتن , تحمیل به زور یا منطق , هم‌چنین «به ناچار اونʹ بچربانه» = به ناچار به او بد و بیراه گفت , ...
چؤپۊر استخوان دنده , ...
چؤرت افشان به قصد انعام , هم‌چنین چُرت , ...
پیچه اندک , مختصر , ...
پیسخال اندکی , کمکی , ...
پلادهي اطعام , ...
پس‌نماز اقتدا کننده به پیش‌نماز , ...
پسˇ کـۊنˇ غاب استخوان لگن خاصره , ...
پر و پا اساس , پایه , ...
پاسار ابزار در و پنجره از قبیل لولا و چفت و جز آن , قاب‌سازی در هر لنگۀ در , ...
پابسر کـۊدن از روی کس یا چیزی گام برداشتن بدون تماس پا با آن , ...
پؤشتگیر کـۊدن از پشت قوای دشمن درآمدن , ...
پؤشتˇ ‌پا اردنگ , ...
يۊها کنایه از پرخوری , «اۊني شکمˈ يۊها دره»«uni šəkam a yuhâ dərə» = اژدها در شکمش است , اشاره به بیماری جوع , اژدها , ...
واگۊيا اشاعه , ...
والنگ انصراف , ...