گیلکی فارسی انگلیسی
کله آتش‌دانی که در وسط اطاق یا وصل به دیوار اطاق تعبیه می‌شود , اجاق , منقل سفالی , ...
کلاچ ملاچي ابلق , سیاه وسفید , ...
کفتک انجیری نامرغوب که نارسیده فرو می‌ریزد , ...
کفتن افتادن , ...
کـۊپا انبار شالی و ساقه‌های شالی‌دار , ...
کشه آغوش , ...
کرˇ آفتاب آفتاب بی‌رمق , ...
کدˇ مافـۊر آلتی مته‌مانند که برای تراش عمقی قطعات چوب یا سنگ و نظایر آن به‌کار می‌رود , ...
کاپیش آب‌دزدک , ...
کاسماسه شؤري ماه اسفندماه , ...
کاسˇ آفتاب آفتاب پریده‌رنگ پاییزی , ...
کاجٚمه اتاقک , مأوای یک اتاقه , ...
کاتیل آرواره , ...
کؤنۊساب آب‌نمکی که برای نگه‌داری ازگیل در ظرف کنند , ...
کؤنۊس ازگیل , ...
کؤندۊج انبار ساقه‌های شالی , بنایی مانند کبوترخان که قسمت فوقانی آن انبار ساقه‌های شالی است پیش از زدوده شدن شلتوک , زیر انبار فضای باز برای گستردن ساقه‌ها و «جاکۊ زني» , نک: جاکۊ , ...
کؤلهام اتاقکی از نی یا شاخه‌های درخت که کنار صیدگاه ساخته می‌شود , ...
کؤرۊج انبار ساقه‌های شالی , ...
کؤرکؤردأن اغوا کردن , زیر پای کسی نشستن , ...
کؤرکؤر اغوای مداوم و دم به دم , ...