گیلکی فارسی انگلیسی
اۊسه کۊدن روانه کردن , ...
اۊسه روانه , ...
اۊستا استاد , ...
اۊسادن برداشتن , ...
اۊزۊن بۊرۊن گونه اى ماهي غضروفى خاويارى , ...
اۊرۊسى نک: اؤرؤسي , ...
اۊرۊس روس , ...
اۊرى ... ...
اۊرسيم ماهي سيم نمک سود و نرم شده , ...
اۊرسفتن گسيخته شدن , ...
اۊرسستن قطع شدن , گسيخته شدن , ...
اۊرزامؤ ... ...
اۊرزا مايه ى اوليه ى برنج در شلتوک , ...
اۊردکمائي اردک ماهى , ...
اۊران ... ...
اۊرامؤئن رخ کردن , ...
اۊراشتن ... ...
اۊرارسالان روزگاران کهن , قرنهاى قديم , ...
اۊرارسال روزگار کهن , سالها پيش , ...
اۊر تفريق , سر به در کردن از خاک يا تخم , عريان , ناز و ادا , نرمى تا حد متلاشى شدن , ...