گیلکی فارسی انگلیسی
دۊده اعوان و انصار شاه یارشا سالار , معاریف پایین‌تر از جگنه , ...
دۊجۊلي خۊردن با ولع خوردن , پر کردن دهان از غذا , ...
دۊ کۊن شل از هر دو پا لنگ , شل از هر دو پا , ...
دکٚدنده استخوان سینه , ...
دکش دأن با هر فشاری کشیدن به سوی خود , با هر کشش و فشاری وارد کردن , ...
دپرکستن از خواب پریدن , ...
دپرکانئن از خواب پراندن , ...
دپاشانئن افشاندن , پاشاندن , ...
دٚرٚس کۊدن ایست کردن آب در فرورفتگی‌های مسیر خود , ...
دٚرٚس ایست آب در گودال‌های مسیر خود یا در خلیجک‌های کناره های رود , ...
ديوˇ أنجيل انجيری که مصرفش اختلال حواس می‌آورد. نام علمی: Ficus carica , ...
دلّه خاش استخوان دندۀ ماهی , ...
دشتˇ وا خزري باد شمالی دریای خزر , ...
دشتˇ وا باد شمال غربی که علامت بدهوایی است , ...
دستˇ بده داشتن اهل انفاق بودن , ...
درآسۊم آستانۀ در , ...
دباختن باختن در چیزی مانند شرط‌‌ بندی , پایۀ مضارع: دباز dəbâz , ...
دانسته بؤ با تمهید قبلی , با علم و آگاهی , متعمداً , ...
دامادسري از منسوبان یا مدعوین داماد , ...
داغ اثری که از سوختگی بر پوست باقی ماند , داغ تن بزهکار که در گذشته معمول بود , داغ مصیبت و هجران , داغ نشانه‌گذاری بر حیوانات با فلز گداخته گذاشته می‌شد , نشانه‌ای از بالا آمدن آب که پس از فروکش کردن بر ساحل باقی می‌ماند , ...