گیلکی فارسی انگلیسی
یخأني آبگوشت پرچربی , ...
یاواش آهسته , ...
گرمˇ باد باران و برف موجب قطع باد گرم می‌شوند , باد گرم موسمی در گیلان که اواخر پاییز با شدت از جنوب‌غربی می‌وزد و غالباً ایجاد حریق می کند , گرمش , ...
گردن‌گۊل آویزه‌ای برای زینت گردن اسب یا گاو , ...
گب بسر کۊدن با به میان گذاشتن موضوعات گوناگون از ورود به اصل مطلب جلوگیری کردن , ...
گاگلف با فاصلۀ زمانی , گاه‌گاه , گاه‌گدار , ...
گاچه آغل , ...
گاوۊرس‌دانه ارزن , ...
گاجمه اتاقک , محل تک‌اتاقه , کاچمه هم گفته می شود , ...
گؤرش آروغ , غرش , ...
گأواره أسباب انواع پوشاک نوزاد و اثاث گهواره , ...
کۊچله انگۊشت انگشت کوچک , کالوج , ...
کۊنۊس ازگیل , ...
کۊنˇ مۊنه ای‌کاش و شاید , ...
کۊمه اتاقکی از نی یا شاخۀ کوچک درختان با بام پوشالی و لیق , ...
کۊلتان ديلخۊشي الکی دل‌خوش بودن , خوش بودن بدون انگیزه و وسیلۀ خوشی , ...
کۊئي آش آش کدو , ...
کٚوات ابیا , کفات هم گفته می شود , ...
کنارگیله‌وا بادی که از سوی جنوب شرقی می‌وزد , ...
کنار وا بادی که از جنوب می‌وزد , ...