گیلکی فارسی انگلیسی
گاوۊرس‌دانه ارزن , ...
گاجمه اتاقک , محل تک‌اتاقه , کاچمه هم گفته می شود , ...
گأواره أسباب انواع پوشاک نوزاد و اثاث گهواره , ...
کۊچله انگۊشت انگشت کوچک , کالوج , ...
کۊنۊس ازگیل , ...
کۊمه اتاقکی از نی یا شاخۀ کوچک درختان با بام پوشالی و لیق , ...
کۊلتان ديلخۊشي الکی دل‌خوش بودن , خوش بودن بدون انگیزه و وسیلۀ خوشی , ...
کٚوات ابیا , کفات هم گفته می شود , ...
کله آتش‌دانی که در وسط اطاق یا وصل به دیوار اطاق تعبیه می‌شود , اجاق , منقل سفالی , ...
کلاچ ملاچي ابلق , سیاه وسفید , ...
کفتک انجیری نامرغوب که نارسیده فرو می‌ریزد , ...
کفتن افتادن , ...
کـۊپا انبار شالی و ساقه‌های شالی‌دار , ...
کاسماسه شؤري ماه اسفندماه , ...
کاجٚمه اتاقک , مأوای یک اتاقه , ...
کؤنۊس ازگیل , ...
کؤندۊج انبار ساقه‌های شالی , بنایی مانند کبوترخان که قسمت فوقانی آن انبار ساقه‌های شالی است پیش از زدوده شدن شلتوک , زیر انبار فضای باز برای گستردن ساقه‌ها و «جاکۊ زني» , نک: جاکۊ , ...
کؤلهام اتاقکی از نی یا شاخه‌های درخت که کنار صیدگاه ساخته می‌شود , ...
کؤرۊج انبار ساقه‌های شالی , ...
کؤرکؤردأن اغوا کردن , زیر پای کسی نشستن , ...