کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یک‌شۊشه | yak šušə

فارسی:
با اندام متناسب
قامت و اندام قالبی
خوش‌ریخت