کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یتیم یسیر | yətim yasir

فارسی:
کودکان یتیم و بی‌سرپرست