کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یال‌واکۊدن | yâl vâkudən

فارسی:
سینه پیش‌دادن