کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یال | yâl

فارسی:
فاصلۀ دوش و آرنج