کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یارستن | yâ:rəstən

فارسی:
ساییدن به سنگ یا چیز دیگر