کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: گاوۊرس‌دانه | gâvurs dânə

فارسی:
ارزن