کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: گاجمه | gâjmə

فارسی:
اتاقک
محل تک‌اتاقه
کاچمه هم گفته می شود