کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کۊمه | kumə

فارسی:
اتاقکی از نی یا شاخۀ کوچک درختان با بام پوشالی و لیق