کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کۊلتان ديلخۊشي | kultâ:n dilxuši

فارسی:
الکی دل‌خوش بودن
خوش بودن بدون انگیزه و وسیلۀ خوشی