کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کٚوات | kəvât

فارسی:
ابیا
کفات هم گفته می شود