کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کله | kələ

فارسی:
آتش‌دانی که در وسط اطاق یا وصل به دیوار اطاق تعبیه می‌شود
اجاق
منقل سفالی