کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کلاچ ملاچي | kəlâč məlâči

فارسی:
ابلق
سیاه وسفید