کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کفتک | kəftək

فارسی:
انجیری نامرغوب که نارسیده فرو می‌ریزد